Podmienky používania služieb na kra.sk

(ďalej tiež ako „Podmienky“)

I. Základné ustanovenia a definície

1. Používanie služieb a internetových stránok na serveri kra.sk (ďalej spoločne tiež ako „Služby“) sa riadi týmito podmienkami zmluvného vzťahu medzi Používateľom a Poskytovateľom.

2. Poskytovateľ služby na serveri kra.sk je spoločnosť Kráska s.r.o., so sídlom: Bancíkovej 1/A, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 51 975 157, DIČ: 2120853361, IČ DPH: SK2120853361, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139596/B (ďalej tiež ako „Poskytovateľ“). Adresa elektronickej pošty Poskytovateľa je [email protected] a telefónne č.: +421221020667

3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

4. Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby Poskytovateľa, a ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami registrovala na serveri kra.sk, a ktorej bol na serveri kra.sk vytvorený používateľský účet (ďalej tiež ako „Používateľ“).

5. Služby predstavujú súbor služieb poskytovaných Poskytovateľom Používateľovi spočívajúce najmä v možnosti ukladania, sťahovania a zdieľania elektronických súborov dát (ďalej tiež ako „dátový súbor“) vrátane textu, zvuku a obrazu poskytnutých Používateľom.

6. Server je súbor aplikácií, webového rozhrania a ďalšieho funkčne alebo technicky súvisiaceho hardware a software slúžiaci na poskytovanie Služieb a zaistenie prístupu Používateľa k Službám, a to prostredníctvom domény kra.sk.

7. Doména je internetová adresa webového sídla Poskytovateľa kra.sk, na ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby Používateľovi.

8. Zaregistrovaním sa a vytvorením užívateľského účtu vyjadruje Používateľ súhlas s týmito Podmienkami a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržovať pravidlá v nich uvedené pri využívaní Služieb. V prípade, že Používateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený využívať Služby.

II. Poskytované Služby

1. Poskytovateľ umožňuje prostredníctvom serveru kra.sk Používateľovi využívať tieto Služby:

a) poskytovanie úložného priestoru pre dátové súbory, ich správu, ich sťahovanie a ich zdieľanie prostredníctvom serveru kra.sk iným Používateľom Služieb;

b) možnosť sťahovať zdielané dátové súbory iných Používateľov.

2. Na akékoľvek využívanie Služieb je nutná registrácia Používateľa a jeho súhlas s týmito Podmienkami.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi Služby definované v článku II.

2. Služby poskytované Poskytovateľom Používateľovi sú poskytované v stave, v akom sa nachádzajú. Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky ohľadom Služieb a dátových súborov nahraných inými Používateľmi, najmä ohľadom funkčnosti, rýchlosti, správnosti, úplnosti, presnosti, bezchybnosti a dostupnosti Služieb a/alebo dátových súborov nahraných Používateľom a jeho súladu s právom a právami iných Používateľov alebo tretích osôb. Poskytovateľ nezaručuje, že Služby budú dostupné nepretržite (24/7) alebo budú po celú dobu dostupnosti plne funkčné.

3. Poskytovateľ sa žiadnym spôsobom nezoznamuje s dátovými súbormi nahranými Používateľmi, ani tieto dátové súbory neanalyzuje s výnimkou kontroly antivírovými aplikáciami.

4. Poskytovateľ je oprávnený odstrániť zo Služieb akékoľvek dátové súbory, najmä, avšak nie výlučne pokiaľ:

a) dátový súbor porušuje alebo môže porušovať akékoľvek všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo môže byť predmetom trestného činu,

b) dátový súbor porušuje alebo môže porušovať autorské práva tretích osôb,

c) dátový súbor obsahuje škodlivý kód (napr. vírusy, trójske kone, malware…),

d) v prípade zrušenia/zablokovania účtu Používateľa.

V prípade odstránenia dátového súboru podľa tohto bodu Používateľovi nevzniká nárok na náhradu škôd plynúcich z odstránenia predmetného dátového súboru.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli, alebo mohli vzniknúť Používateľovi Služieb v súvislosti s používaním Služieb, najmä použitím dátových súborov nahraných inými Používateľmi. Poskytovateľ nezodpovedá voči Používateľovi najmä za nefunkčnosť, nedostupnosť alebo rýchlosť akejkoľvek Služby. Taktiež nezodpovedá Poskytovateľ voči Používateľovi za nedoručenie, neuloženie, poškodenie alebo stratu akéhokoľvek dátového súboru.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré vznikli Používateľovi stratou dátových súborov uložených v rámci Služieb alebo nemožnosťou Služby využívať.

7. Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený, bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zablokovať či zrušiť účet Používateľa, ktorý využíva Služby v rozpore s týmito Podmienkami, ako aj odstrániť dátové súbory Používateľa. V tom prípade Používateľovi nevzniká nárok na náhradu škôd z toho plynúcich.

8. Poskytovateľ poskytne údaje o Používateľovi alebo dátovom súbore v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov alebo v iných prípadoch, keď táto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

9. Poskytovateľ je oprávnený raz mesačne vykonať technickú odstávku Služieb, ktorá spravidla nepresiahne 12 hodín, o čom Poskytovateľ informuje Používateľov na doméne kra.sk.

IV. Práva a povinnosti Používateľov

1. Používateľ je oprávnený po zaregistrovaní sa na serveri kra.sk a zaplatení poplatku v zmysle článku VI. týchto Podmienok využívať Služby t.j. ukladať dátové súbory a sprístupňovať ich tretím osobám, pričom Poskytovateľ na uloženie a sprístupnenie týchto dátových súborov nedal podnet, nevybral príjemcu týchto dátových súborov a dátové súbory nezostavil ani neupravil. Poskytovateľ nezodpovedá za uložené a sprístupňované dátové súbory na serveri kra.sk.

2. Používateľ má k dispozícii 60 GB dátového priestoru pre svoje dátové súbory.

3. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený dátový súbor používať, rozmnožovať, rozširovať, oznamovať či inak scudzovať a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na uloženie dátového súboru na serveri kra.sk a jeho sprístupnenie tretím osobám.

4. Používateľ nesmie nahrať v rámci používania Služieb také dátové súbory, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, porušujú autorské práva či iné práva tretích osôb, porušujú verejný záujem, sú v rozpore s dobrými mravmi, podnecujú k trestnému činu, obsahujú pornografické dielo, ktoré zobrazuje alebo inak využíva dieťa, alebo v ktorom sa zobrazuje násilie alebo neúcta k človeku, alebo ktoré zobrazuje alebo inak znázorňuje pohlavný styk so zvieraťom.

5. Používateľ zodpovedá za všetky dátové súbory, ktoré pomocou Služieb uloží na server kra.sk.

6. Používateľ je povinný pri registrácii uviesť funkčnú adresu elektronickej pošty (e-mail), ktorý môže Poskytovateľ využiť na komunikáciu s Používateľom.

7. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby na akékoľvek účely odporujúce týmto Podmienkam alebo právnym predpisom Slovenskej republiky alebo iných štátov vzťahujúcich sa na Používateľa, alebo poškodiť dobré meno Poskytovateľa. Používateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za všetku ujmu, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok Používateľom.

8. Používateľ neudeľuje Poskytovateľovi žiadne oprávnenie alebo licenciu k použitiu dátového súboru Používateľa uloženého na serveri kra.sk.

9. Používateľ nie je oprávnený sprístupniť svoje prihlasovacie údaje umožňujúce prístup na jeho užívateľský účet tretím osobám alebo ich zverejňovať. Ak Používateľ zistí zneužitie svojich identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, je povinný to okamžite oznámiť Poskytovateľovi. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať alebo zrušiť užívateľský účet , ktorý používa viac osôb nežijúcich v jednej spoločnej domácnosti.

10. Pokiaľ je užívateľ fyzická osoba, musí byť starší ako 18 rokov, čo potvrdzuje svojou registráciou na serveri kra.sk.

11. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Poskytovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít Používateľa na serveri kra.sk, Používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

12. V prípade dôvodného podozrenia na porušovanie právnych predpisov či práv tretích osôb (napr. autorských práv), je potrebné zaslať Poskytovateľovi e-mail na adresu [email protected], ktorý bude obsahovať informácie nevyhnutné na preverenie a vybavenie žiadosti, a to:

a) názov daného dátového súboru a celú adresu URL stránky (link),

b) kontaktné údaje oznamovateľa: meno, adresu, telefonický a e-mailový kontakt,

c) popis protiprávneho stavu resp. porušenia autorských práv.

V prípade že uvedené informácie nutné k vybaveniu žiadosti pod a) až c) tohto bodu budú v e-maile oznamovateľa chýbať, Poskytovateľ nebude schopný technicky zabezpečiť preverenie všetkých skutočností a úplné vyriešenie žiadosti oznamovateľa.

V. Spoplatnenie Služieb

1. Využívanie Služieb Používateľom je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa zverejneného na serveri kra.sk a platného v okamihu zaplatenia poplatku (ďalej tiež ako „Poplatok“).

2. Poplatok za využívanie Služieb Používateľom sa uhrádza vždy za konkrétne, Používateľom vybrané, časové obdobie.

3. Používateľ nie je oprávnený požadovať vrátenie či kompenzáciu už zaplateného Poplatku Poskytovateľovi, a to ani v prípade ukončenia poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa v zmysle bodu 7 článku III. týchto Podmienok, odstránenia dátového súboru/dátových súborov Používateľa Poskytovateľom v zmysle bodu IV. článku III. týchto Podmienok či zrušenia/zablokovania účtu Používateľa zo strany Poskytovateľa v súlade s týmito Podmienkami. Používateľ nie je oprávnený požadovať vrátenie či kompenzáciu už zaplateného Poplatku Poskytovateľovi ani z dôvodu zrušenia účtu Používateľa zo strany Používateľa.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Služby sa považujú pre účely týchto Pravidiel za úplne poskytnuté okamihom, keď Poskytovateľ umožní Používateľovi využívanie Služieb.

2. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (daľel len „Používateľ, ktorý je spotrebiteľom“), je oprávnený odstúpiť od zmluvy (t.j. zmluvy o poskytovaní Služieb) do 14 dní od uzavretia zmluvy (t.j. od kliknutia na „Kúpiť s povinnosťou platby“). Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára (slovensky, česky), ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto Pravidiel.

3. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od zmluvy podľa bodu 2 tohto článku, Poskytovateľ je povinný vrátiť Používateľovi, ktorý je spotrebiteľom, už uhradený poplatok za Služby, a to za čas nevyužitia Služieb počas pôvodne dohodnutého predplateného obdobia.

4. Ak Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, odstúpi od zmluvy podľa bodu 2 tohto článku, dňom účinnosti odstúpenia, t.j. jeho doručenia Poskytovateľovi, dochádza k zablokovaniu Služieb.

5. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom a začne používať služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. použije kód na predplatné alebo umožní tento kód použiť tretej osobe, ktorá ho použije), súhlasí so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že s udelením súhlasu so začatím poskytovania Služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je spojená strata práva na odstúpenie od zmluvy. Týmto stráca v zmysle ustanovenia §4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah týchto Podmienok. Túto zmenu musí Poskytovateľ oznámiť Používateľovi prostredníctvom adresy elektronickej pošty minimálne 14 dní pred účinnosťou zmeny. Používateľ súhlasí so zmenou Podmienok, ak neoznámi svoj nesúhlas s novým znením Podmienok do dňa, odkedy je zmena Podmienok účinná, poštou na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Poskytovateľa. Po obdržaní nesúhlasu má Poskytovateľ odo dňa účinnosti zmeny Podmienok právo vypovedať zmluvu Používateľovi s okamžitou platnosťou a zablokovať mu prístup k službám.

2. Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok je alebo sa stane neplatným alebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení týchto Podmienok a taká neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok. Poskytovateľ v takom prípade nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať obsahu pôvodného ustanovenia.

3. Tieto podmienky a aj vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom sa riadia právom Slovenskej republiky. Používatelia, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky sú taktiež povinní využívať Služby výhradne v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.4.2020.

Prílohy

1. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY