Informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

I. DOTKNUTÁ OSOBA

Tieto informácie majú za účel poskytnúť Vám (ďalej len „dotknutá osoba“) odpovede na to, prečo a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Tieto informácie sa Vás týkajú, pokiaľ ste návštevníkom našich webových stránok alebo náš potenciálny alebo súčasný zákazník (napr. máte predplatené služby), alebo ste našim zákazníkom v minulosti boli.

II. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Kráska s.r.o., so sídlom na adrese Bancíkovej 1/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 51 975 157, DIČ: 2120853361, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 139596/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje Prevázdkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Bancíkovej 1/A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, adresa elektronickej pošty je [email protected]

III. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA A UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Európskej komisie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“).

IV. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje za nasledovnými účelmi:

 • poskytovanie tovarov a služieb - uchovanie počas zmluvného vzťahu
 • plnenie zmluvy s fyzickymi osobami - uchovanie počas zmluvného vzťahu s fyzickou osobou
 • zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) - uchovanie až do odhlásenia z newslettera
 • účtovné a daňové účely - uchovanie počas desiatich rokov po roku, ktorého sa účtovné záznamy alebo doklady týkajú
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov - uchovanie až do premlčania právneho nároku
 • zabezpečenie bezpečnosti a funkčnosti webových služieb, vyhodnocovanie správania sa návštevníkov webových stránok a personalizácia obsahu - uchovanie počas 6 mesiacov a následná anonymizácia
 • štatistické účely - počas existencie a trvania iných účelov spracovania
 • poskytovanie súčinnosti orgánom verejnej moci

V. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získavame od priamo od Vás (napr. vytvorenie používateľského účtu, zadávanie objednávok) alebo nepriamo (napr. zo záznamov webového servera - adresa IP).

VI. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:

 • spoločnostiam alebo fyzickým osobám, ktoré vedú účtovníctvo Prevádzkovateľa
 • spoločnostiam alebo fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú Prevádzkovateľovi služby v oblasti informačných technológií
 • spoločnostiam alebo fyzickým osobám, ktoré zabezpečujú Prevádzkovateľovi právne služby
 • orgánom verejnej moci v zmysle patných právnych predpisov

VII. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje našich zákazníkov uchovávame počas trvania zmluvy a po jej zániku do uplnynutia premlčacej doby na uplatnenie práv vyplývajúcich zo zmluvy.

Osobné údaje získané zo záznamov internetovej komunikácie uchovávame počas doby 6 mesiacov. Údaje sú následne zmazané alebo anonymizované.

VIII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na:

 • potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje
 • informáciu o tom, ktoré z Vašich osobných údajov sa spracúvajú a na aký účel
 • opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné
 • vymazanie Vaších osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely spracovania
 • obmedzenie spracúvania Vašich údajov (v prípadoch vymedzených v GDPR)
 • namietnutie spracovania Vašich osobných údajov
 • podanie sťažnosti na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 • odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • informáciu o tom, z akého zdroja pochádzajú Vaše osobné údaje

Vaše práva môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa
 • písomne na elektronickú adresu Prevádzkovateľa: [email protected]

IX. COOKIES

Prevádzkovateľ môže používať v rámci svojich webových stránok tzv. cookies. Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uložený textový súbor, teda cookie späť a server získa znovu informácie, ktoré si u Vás predtým uložil. Prevádzkovateľ používa cookies hlavne z dôvodu, aby mohol poskytovať čo najkvalitnejšie služby podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Cookie v žiadnom prípade nemôže serveru poskytnúť žiadne dáta z vášho pevného disku, neprezradí mu e-mailovú adresu ani žiadne iné informácie o užívateľovi prehliadača.

Aké súbory cookies používame?

Prevádzkovateľ využíva krátkodobé a dlhodobé typy súborov. Krátkodobé zostávajú vo Vašom počítači len do doby, než zatvoríte okno prehliadača. Dlhodobé zostávajú vo Vašom počítači dlhšie alebo pokiaľ ich neodstránite (doba závisí na nastavení samotných cookies a na nastavení Vášho prehliadača).

Používané cookies podľa ich funkcií

Analytické: pomáhajú vyobrazovať návštevnosť a pochopiť zákaznícke potreby

Trackingové: využívajú sa pre rozbor správania zákazníka na stránkach Spoločnosti a k následnému prispôsobeniu nákupného procesu podľa týchto informácií

Remarketingové: vďaka nim je možné lepšie spoznať svojho zákazníka a upraviť reklamy a zobrazovanie kategórií produktov podľa jeho záujmov

Konverzné: nimi je zisťovaná výkonnosť jednotlivých predajných kanálov

Esenciálne: sú dôležité pre celkové fungovanie webu

Súhlas s použitím cookies je dobrovoľný a v prípade jeho neudelenia nie je webová stránka prevádzkovateľom žiadnym spôsobom obmedzená.

X. BEZPEČNOSŤ

Ku všetkým osobným údajom a s nimi spojenými databázami je obmedzený prístup. Prístup je umožnený len oprávneným osobám, ktoré absolvovali školenie v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti dát. Tieto osoby sú rovnako viazané povinnosťou mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií.

XI. KONTAKTY

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese [email protected]